Formularz rekrutacyjny

Praca

Imię:
Nazwisko:
Adres:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Telefon:
Adres e-mail:
Data urodzenia:
Kat. prawa jazdy C+E: nietak
Świadectwo ADR klasa 3 w cysternach: nietak
Zaświadczenie TDT - napełnianie i opróżnianie zbiorników: nietak
Możliwość podjęcia pracy od:
Preferowana baza paliw - w obrębie której Państwo chcieliby pracować:
Min. 3 lata doświadczenia w transporcie drogowym powyżej 12t DMC: nietak
Niekaralność: nietak
Nr kontaktowy poprzedniego pracodawcy (wyrażam zgodę na kontakt z poprzednim pracodawcą):
Załącz plik z CV (*.pdf lub *.doc):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. Nr 133.poz.883)

Niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe. Wszelkie szczegóły w tym zakresie zostały opisane poniżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – zwane dalej RODO) informujemy, iż:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Paul Klacska Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie ul. Świętojańska 5 , 05-500 Piaseczno.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem w następujący sposób:
  1. numer telefonu: 22 735 20 81
  2. adres e-mail: biuro@klacska.pl
 3. Administrator przetwarza dane w celu związanym z przebiegiem Twojego zatrudnienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych) oraz w celu realizacji usług transportowych oraz związanych z nimi procesów planowania, załadunku, rozładunku towarów gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażenie zgody zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa transportowego.
 4. Dodatkowo informujemy, iż Odbiorcami danych osobowych są:
  • podmioty zajmujące się obsługą informatyczną oraz kadrowo-księgową administratora danych
  • prowadzące szkolenia
  • kontrahenci administratora danych
  • terminale załadunkowe
 5. Administrator realizując prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych informuje, iż masz prawo do:
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
  • dostępu do danych osobowych;
  • żądania sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych;
  • żądania uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są niekompletne;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  • przenoszenia danych osobowych; zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem. W przypadku niepodania przez Ciebie danych osobowych wymaganych do zawarcia umowy, umowa nie będzie mogła zostać zawarta.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.